Continuer?

La page que vous recherchez est disponible en anglais.sur notre site global www.capsugel.com

Pour visiter cette page sélectioner continuer.

Continuer
Annuler

Capsugel Belgium NV

CAPSUGEL BELGIUM NV ('CAPSUGEL') - ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Van kracht met ingang van 1 februari 2015 tot en met 30 november 2015

1) Deze algemene voorwaarden, hierna de 'Algemene Voorwaarden' genoemd, zijn uitsluitend van toepassing op alle verkoopovereenkomsten met betrekking tot harde capsules en/of aanverwante producten en diensten die worden afgesloten met CAPSUGEL, tenzij CAPSUGEL en de koper er in onderling overleg uitdrukkelijk schriftelijk van afwijken.
2) Eventuele algemene voorwaarden die door de koper zijn opgesteld of worden gebruikt, zijn uitsluitend van toepassing indien CAPSUGEL ze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Indien dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding ontbreekt, hebben de Algemene Voorwaarden altijd voorrang op de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper.
3) In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, of de leverings- of betalingsvoorwaarden die het voorwerp van de raam- of leveringsovereenkomst zijn, hebben de bijzondere voorwaarden, of de verkoop-, leverings- of betalingsvoorwaarden, voorrang op de Algemene Voorwaarden.
4) De verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat CAPSUGEL zijn aanvaarding van de order schriftelijk aan de koper bevestigt.
5) Wijzigingen aan de order(s) zijn alleen mogelijk met de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van CAPSUGEL.
6) Gelet op de specifieke aard van het productieproces van de capsules, behoudt CAPSUGEL zich het recht voor om aan de koper een grotere of kleinere hoeveelheid capsules te leveren dan de bestelde hoeveelheid, met dien verstande dat er tussen de bestelde en geleverde capsules een verschil van maximaal circa 10% mag zijn.
7) CAPSUGEL zal in zijn orderbevestiging een verwachte leveringsdatum opgeven, waarvan de koper erkent dat het om een schatting te goeder trouw gaat. CAPSUGEL verwacht dat de werkelijke leveringsdatum niet meer dan 14 werkdagen na de in de orderbevestiging opgegeven verwachte leveringsdatum zal liggen. Als het om welke reden dan ook niet mogelijk is om vóór die datum te leveren, heeft de koper niet het recht om de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te laten ontbinden en kan hij geen schadevergoeding eisen voor het verlies dat hij heeft geleden, behalve in geval van opzet of bedrog. In geval van abnormale vertraging bij de levering, heeft de koper het recht om de verkoopovereenkomst per aangetekende brief en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat CAPSUGEL de order niet heeft geleverd binnen een periode van één maand nadat het per aangetekende brief daartoe is aangemaand door de koper. De koper doet uitdrukkelijk afstand van enig ander verhaal, met name de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.
8) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de capsules af fabriek geleverd vanuit het magazijn waar CAPSUGEL de capsules namens de koper bewaart (INCOTERMS 2010).
9) CAPSUGEL garandeert dat de capsules op de leveringsdatum voldoen aan de kwaliteitsnormen voor harde capsules die op het moment van de order gelden, zoals beschreven in het 'Technical Reference File'. CAPSUGEL garandeert alleen dat de capsules geschikt zijn voor het gebruik waarvoor ze gewoonlijk zijn bedoeld. CAPSUGEL is dus niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de capsules.
10) Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan de capsules en/of een zichtbare niet-conformiteit in de levering van de capsules moeten, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij de afdeling Customer Services van CAPSUGEL worden ingediend binnen één maand nadat de capsules aan de koper werden geleverd.
11) Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de capsules en/of een verborgen niet-conformiteit in de levering van de capsules moeten, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij de afdeling Customer Services van CAPSUGEL worden ingediend binnen 10 werkdagen nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
12) Indien de capsules die CAPSUGEL aan de koper heeft geleverd gebreken vertonen en de koper dit meldt in overeenstemming met de artikelen 11 en 12 van deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van CAPSUGEL beperkt tot het terugbetalen van de factuurprijs van de capsules of het vervangen van de betrokken capsules. Iedere aansprakelijkheid van de kant van CAPSUGEL voor verborgen gebreken aan de capsules is bovendien in alle gevallen beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen één jaar nadat de capsules werden geleverd.
13) Capsules mogen niet worden geretourneerd zonder voorafgaand onderzoek van een representatief monster en zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van CAPSUGEL. Indien een partij capsules zonder de bovenvermelde toestemming wordt geretourneerd, zal de klant geen creditnota ontvangen. De klant is altijd verantwoordelijk voor de risico's van een eventuele retourzending.
14) CAPSUGEL garandeert nooit dat de kleurencombinaties, gedrukte tekst of het logo – al dan niet in combinatie met een bepaald product – door de koper kunnen worden gebruikt voor verspreiding op de markt. CAPSUGEL geeft geen enkele garantie en doet geen enkele verklaring met betrekking tot de afwezigheid van een handelsmerk, patent of ander intellectueel eigendomsrecht of met betrekking tot de naleving van wettelijke voorschriften. Geen enkele verklaring van CAPSUGEL mag worden opgevat als een aanbeveling of goedkeuring om een patent of handelsmerk te schenden of als een advies met betrekking tot de niet-schending van een patentrecht, merkrecht of ander intellectueel-eigendomsrecht. De koper verbindt zich er ook toe om CAPSUGEL te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens een mogelijke schending van auteursrechten, patenten of merkrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom.
15) Alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de capsules blijven berusten bij CAPSUGEL. De koper is verplicht om deze rechten te respecteren en CAPSUGEL onverwijld in kennis te stellen van elke inbreuk op deze rechten.
16) Facturen van CAPSUGEL dienen uiterlijk op de vervaldag te worden betaald op het rekeningnummer dat op de factuur is vermeld. De uiterste betalingsdatum is altijd 30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Facturen moeten worden betaald in de op de factuur vermelde valuta. Betalingen in een andere valuta dan die welke op de factuur is vermeld, zullen worden verricht tegen de hoogste wisselkoers op de betaaldatum.
17) Indien de koper de factuur niet tegen de vervaldag betaalt, zal hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling:
a) aansprakelijk zijn voor nalatigheidsinteresten die worden berekend vanaf de vervaldag van de factuur, in overeenstemming met de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
b) aansprakelijk zijn voor een forfaitaire vergoeding van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van EUR 50.
Betalingen door de koper zullen in de eerste plaats worden gebruikt voor de betaling van de door de koper verschuldigde kosten, vervolgens de door de koper verschuldigde interesten en pas in laatste instantie de door de koper verschuldigde hoofdsom.
Indien de koper een verschuldigde en opeisbare factuur niet betaalt, worden alle openstaande facturen automatisch opeisbaar, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, een en ander onverminderd het recht van CAPSUGEL om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling van de koper te ontbinden en een schadevergoeding te vorderen.
Indien de koper zijn betalingen staakt of failliet gaat, eindigt elke leveringsverplichting van CAPSUGEL en worden alle openstaande facturen van rechtswege opeisbaar.
CAPSUGEL heeft het recht om zijn vorderingen op de koper over te dragen aan derden. Verrekening van schulden door de koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten. CAPSUGEL kan te allen tijde en zelfs als er gelijktijdige vorderingen zijn, ook in geval van een faillissement of gerechtelijke reorganisatie van de koper, overgaan tot verrekening van alle of bepaalde wederzijdse tegoeden of schulden die tussen CAPSUGEL en de koper bestaan. Een dergelijke verrekening kan worden uitgevoerd ongeacht de vorm of het voorwerp van de schulden en vorderingen, ongeacht de valuta en ongeacht of de wederzijdse schulden of vorderingen reeds opeisbaar zijn.
18) De geleverde capsules blijven eigendom van CAPSUGEL totdat de koper de bijbehorende facturen, eventueel verhoogd met interesten en kosten, heeft betaald. Tot het moment waarop de eigendom van de capsules overgaat op de koper, is het de koper niet toegestaan de capsules te vervreemden, verpanden of bezwaren met enig recht ten voordele van een derde, met uitzondering van de verwerking en verkoop door de koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
De koper verbindt zich ertoe CAPSUGEL onmiddellijk per e-mail in kennis te stellen van elke beslaglegging door derden op de verkochte capsules.
19) Behalve in geval van fraude of opzet is CAPSUGEL niet aansprakelijk of verplicht om andere materiële schade dan de geleverde capsules zelf te vergoeden. CAPSUGEL is niet aansprakelijk of verplicht om immateriële, indirecte of gevolgschade te vergoeden, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, verlies van omzet, verlies van inkomsten, administratiekosten etc.
20) Elk van de partijen zal worden ontheven van de nakoming van haar verplichtingen ingeval die nakoming wordt verhinderd door omstandigheden die als overmacht worden beschouwd (met inbegrip van maar niet beperkt tot wet- of regelgeving van een overheid, oorlogen, onlusten, stakingen en andere arbeidsongeregeldheden, epidemieën, uitval van productie-installaties door een brand, aardbeving of storm, of de niet-beschikbaarheid van grondstoffen). Een dergelijke ontheffing zal blijven bestaan zolang deze omstandigheden aanhouden.
21) De Koper verklaart, verzekert, komt overeen en aanvaardt (i) dat de producten niet zullen worden gebruikt voor de productie, inkapseling, verpakking of marketing van een product dat in strijd is met een federale, nationale of lokale wet of met een persoon of entiteit die voorkomt op een toepasselijke overheidslijst van sancties, beperkte of geweerde partijen, zonder vergunning of anderszins in strijd met een toepasselijke wet of reglementering; (ii) dat hij niet in verband met een product van CAPSUGEL zaken doet of zal doen met en niet direct of indirect verkoopt of zal verkopen aan de regering van Iran, het Iraanse leger, aankopers of importeurs van het Iraanse leger of ordediensten, de Iraanse oliesector of het Iraanse ontwikkelingsprogramma voor massavernietigingswapens, speciaal aangeduide Iraanse staatsburgers of entiteiten die door de VS worden beschouwd als aanhangers van terrorisme of verspreiders van massavernietigingswapens (deze entiteiten kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van de ‘Blocked Persons and Specifically Designated Nationals List’ van het U.S. Office of Foreign Asset Control (https://sdnsearch.ofac.treas.gov/); en (iii) dat hij op de hoogte is van alle toepasselijke economische sancties, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle toepasselijke economische sancties van de VS, en bevestigt hierbij dat hij ze zal naleven.
22) Behoudens de specifieke regels in de andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden, zal de verkoopovereenkomst met de koper in de volgende gevallen met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige vergoeding worden ontbonden, na kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de koper:
(i) indien de koper een verplichting uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn niet nakomt en die verplichting niet volledig nakomt binnen 30 kalenderdagen nadat CAPSUGEL de koper een ingebrekestelling heeft gestuurd;
(ii) in geval van staking van betaling door de koper of een faillissementsaanvraag of feitelijk faillissement van de koper;
(iii) in geval van liquidatie of stopzetting van de activiteiten van de koper;
(iv) indien beslag wordt gelegd op eigendommen van de koper.
23) Indien een bepaling of deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden of de verkoopovereenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn nietig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de verkoopovereenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn onverminderd van kracht. In voorkomend geval zullen de partijen te goeder trouw een bepaling overeenkomen die het beoogde rechtsgevolg van de bepaling die, of het deel daarvan dat, nietig of niet-afdwingbaar is verklaard zo dicht mogelijk benadert.
24) Deze Algemene Voorwaarden en de orders, offertes en verkoopovereenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
In geval van geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, orders, offertes en verkoopo


Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink